# مقاله

موتورهای جستجو

موتورهای جستجو   http://uk.altavista.com  | دارای قابلیت جستجوی فارسی http://www.yahoo.com   | دارای قابلیت جستجوی فارسی http://www.google.com    | دارای قابلیت جستجوی فارسی http://www.search.com   | دارای قابلیت جستجوی فارسی http://www.metacrawler.com   | دارای قابلیت جستجوی فارسی Aolsearch  | دارای قابلیت جستجوی فارسی http://www.ask.com   http://www.lycos.com www.entireweb.com http://www.exactseek.com http://www.gigablast.com http://www.goclick.com http://www.hotbot.com http://www.inktomi.com search.jayde.com http://www.looksmart.com http://www.nationaldirectory.com search.netscape.com http://www.dogpile.co.uk http://www.northernlight.com http://www.mirago.co.uk http://www.turbo10.com http://www.webcrawler.com http://infoseek.go.com http://www.about.com http://www.mama.com http://www.excite.com http://search.msn.com
/ 0 نظر / 12 بازدید